โทร. 054-718714 

ssonamuen79@gmail.com 

 79 หมู่ 13 ต.บ่อแก้ว อ.นาหมื่น จ.น่าน 55180

ภารกิจ และหน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

ภารกิจหลัก
1. ประสานนโยบายการทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ท้องถิ่น องค์กรเอกชนและภาคประชาสังคมในพื้นที่ระดับอำเภอ/ตำบล
2. ประเมินผล การดําเนินงานของเครือข่ายบริการสุขภาพ
3. ควบคุมมาตรฐานการดําเนินงานของหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที
4. คุ้มครองผู้บริโภคด้านการบริการและผลิตภัณฑ์สุขภาพในพื้นที
5. ดําเนินงานตามกฎหมาย การแพทย์และการสาธารณสุข
6. ปฏิบัติงานตามนโยบายเร่งด่วนด้านสุขภาพของรัฐบาล กระทรวง เขตสุขภาพและจังหวัด

ภารกิจรอง
1. พัฒนาวิชาการแก่บุคลากรสาธารณสุข องค์กรสุขภาพภาคประชาชน สนับสนุน วิชาการและการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ
2. สนับสนุนและควบคุมการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุขในสังกัดให้ได้มาตรฐาน
3. สนับสนุนบุคลากรสาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุข ให้ได้รับการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องและเหมาะสม

อำนาจหน้าที่ของ สสอ.นาหมื่น
      สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน มีอํานาจหน้าที่พันธกิจ ตามกฎหมาย ดังนี้
1. จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพในเขตพื้นที่อำเภอ
2. ดำเนินการและให้บริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอ
3. กำกับ ดูแล ประเมินผล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุข ในเขตพื้นที่อำเภอ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย มีการบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและมีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ
4. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานเกี่ยวกับงานสาธารณสุขในเขตพื้นที่อำเภอให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวง
5. พัฒนาระบบสารสนเทศ งานสุขศึกษา และการสื่อสารสาธารณะด้านสุขภาพในเขตพื้นที่อำเภอ
6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

หมายเหตุ กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๓๔ ตอนที่ ๖๔ ก เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐

อ่าน 353 ครั้ง

Design by: www.diablodesign.eu