โทร. 054-718714 

ssonamuen79@gmail.com 

 79 หมู่ 13 ต.บ่อแก้ว อ.นาหมื่น จ.น่าน 55180

รายนามผู้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอนาหมื่น

ลำดับ

ชื่อ - นามสกุล

ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง

1

นายกฤชพงษ์ กาละเสน

พ.ศ. 2521 - 2526

2

นายปรีชา การินไชย

พ.ศ. 2526 - 2532

3

นายสมพงษ์ กุลสุ

พ.ศ. 2532 - 2534

4

นายธัญญา วิเศษสุข

พ.ศ. 2534 - 2537

5

นายสมบูรณ์ กองแก้ว

พ.ศ: 2537 - 2538

6

นายเกตุ สมบัติแก้ว

พ.ศ. 2538 - 2544

7

นายบุญรวม ยอดศรี

พ.ศ. 2544 – 2547

8

นายสัมพันธ์ พันธุ์แก้ว

พ.ศ. 2547 - 2547

9

นายจงจิต ปินศิริ

พ.ศ. 2547 - 2554

10

นายชุมพล สุทธิ

พ.ศ. 2554 - 2560

11

นางศรัจจันทร์ อุดมแก้วกาญจน์

พ.ศ. 2560 – 2564

12

นายวิชัย ศิริวรวัจน์ชัย

พ.ศ. 2564 - 2565

13

นายชวลิต รวมศิลป์

พ.ศ. 2565 - 2566

14

นางศรัจจันทร์ อุดมแก้วกาญจน์

พ.ศ. 2566 - ปัจจุบัน

อ่าน 2017 ครั้ง

Design by: www.diablodesign.eu