โทร. 054-718714 

ssonamuen79@gmail.com 

 79 หมู่ 13 ต.บ่อแก้ว อ.นาหมื่น จ.น่าน 55180

ประวัติสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาหมื่น

history sso02

พ.ศ. 2521     
         -  กระทรวงมหาดไทยได้จัดตั้ง กิ่งอำเภอนาหมื่น  โดยแยกการปกครองจากอำเภอนาน้อย  มีเขตการปกครอง   4  ตำบล  ได้แก่  ต.บ่อแก้ว , ต.นาทะนุง , ต.เมืองลี , ต.ปิงหลวง
         -  สำนักงานสาธารณสุขกิ่งอำเภอนาหมื่น ได้จัดตั้งขึ้นโดยใช้สถานที่ปฏิบัติงาน ณ สถานีอนามัยตำบลบ่อแก้ว

พ.ศ. 2522
         -  สถานีอนามัยตำบลบ่อแก้วได้เลิกดำเนินงาน เนื่องจากได้มีการก่อสร้างโรงพยาบาลนาหมื่นในเขตพื้นที่ ตำบลบ่อแก้ว 
         -  สำนักงานสาธารณสุขกิ่งอำเภอนาหมื่น จึงใช้อาคารเดิมของสถานีอนามัยตำบลบ่อแก้วเป็นที่ทำการ

พ.ศ  2537
         - กระทรวงมหาดไทยได้ยกฐานะจากกิ่งอำเภอนาหมื่นเป็นสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาหมื่น
         -  สำนักงานสาธารณสุขกิ่งอำเภอนาหมื่นได้ยกฐานะเป็นสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาหมื่นและได้ปรับปรุงอาคารเดิมให้เหมาะสม

พ.ศ. 2539
         - กระทรวงสาธารณสุขได้อนุมัติงบประมาณในการก่อสร้างอาคารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาหมื่น  ในวงเงิน  2,900,000   บาท  และทำพิธีเปิดอาคารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาหมื่น  ในวันที่ 10 มีนาคม 2540

พ.ศ. 2540
         - กระทรวงสาธารณสุขได้อนุมัติงบประมาณในการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 3–4 จำนวน 1 หลัง  ในวงเงิน  428,000 บาท  ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2540

history sso01

อ่าน 1864 ครั้ง

Design by: www.diablodesign.eu