โทร. 054-718714 

ssonamuen79@gmail.com 

 79 หมู่ 13 ต.บ่อแก้ว อ.นาหมื่น จ.น่าน 55180

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ (60)

วันที่ 11 มิถุนายน 2567 เวลา 13.30 น.
นายทศพล จักรบุญมา นายอำเภอนาหมื่น พร้อมคณะกรรมการอำเภอ ทูบี นัมเบอร์วัน อำเภอนาหมื่นรับการตรวจเยี่ยม นิเทศ วิดตามการดำเนินงานอำเภอทูบีนัมเบอร์ วัน จากทีมนิเทศจังหวัดน่าน นำทีมโดย นางสาวจำลองลักษณ์ ก่ายแก้ว แรงงานจังหวัดน่าน และผู้แทนจากส่วนสาธารณสุข การศึกษา คุมประพฤติ และท้องถิ่นจังหวัดน่าน
ขอขอบคุณทีมนิเทศฯ และคณะกรรมการอำเภอทูบีนัมเบอร์วั่นทุกประเภท พร้อมรับข้อแนะนำปรับปรุง และพัฒนาต่อไป

วันที่ 10 มิถุนายน 2567 เวลา 10.00 น.
 เจ้าหน้าที่จาก สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ เดินทางมารับตัวอย่างปลาเกร็ดขาว ในพื้นที่ฮ่าเภอบาหมื่น ซึ่งเก็บจากแม่น้ำต่างๆ ทั้ง 4 ตำบล นำไปตรวจหาพยาธิไบ้ไม้ตับ เพื่อนำไปสู่การป้องกันและควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับต่อไป  ขอขอบคุณ เจ้าหน้าที่ทุกสถานบริการ ที่ให้ความร่วมมือในการจัดหาปลา และขอขอบคุณประชาชนที่ตระหนักรู้ในการป้องกันตนเอง ผลการตรวจปลา จะใช้เป็นข้อมูลในการป้องกับแลควบคุมโรคต่อไป

3 มิถุนายน 2567
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯพระบรมราชินี  นางศรัจจันทร์ อุดมแก้วกาญจน์ และ คณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอนาหมื่น ร่วมกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติๆ
  เวลา 07.00 น.  พิธีทำบุญตักบาตร ณ.วัดนาทะนุง
  เวลา 09.30 น.  กิจกรรมจิตอาสา พัฒนาสิ่งแวดล้อม  ณ  อบต.นาทะนุง
  เวลา 18.00 น.  พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม  ณ  หอประชุมที่ว่าการอำเภอนาหมื่น

วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 เวลา
      13.30 น. นายทศพล จักรบุญมา  นายอำเภอนาหมื่น ประธานการประชุมอนุกรรมการ พซอ.ด้านการควบคุมป้องกันยาเสพติด ติดตามงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณากระบวนการบำบัดรักษาฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติด โดยส่วนร่วมของชุมชนCommunity Based Treatment(CBTx) กิจกรรมชมรมทูนัมเบอร์วันและการณรงค์วันต่อต้ายยาเสพติดโลกมีผู้เข้าร่วมประชุมฯ จำนวน 18 คน

วันที่ 15 พฤษภาคม 2567
        ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่13 มอบหมายให้ นายต่อพงษ์ จันทร์ไอภาส ผู้อำนวยการส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟป่า ร่วมกับ กอ.รมน. น่าน ปกครองอำเภอนาหมื่น  สาธารณสุขอำเภอนาหมื่น  องค์การบริหารส่วนตำบลนาทะนง  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกสังกัด  อาสาสมัครสาธารณสุข  จำนวน  50  คน เข้าร่วมอบรม รับฟังการบรรยาย และระดมความคิดเห็นสร้างเครือข่ายการป้องกันปัญหาหมอกควัน และไฟป่า

วันที่ 2 พฤษภาคม 2567
    นางศรัจจันทร์ อุดมแก้วกาญจน์  สาธารณสุขอำเภอนาหมื่น พร้อมทีมงาน โรงพยาบาลนาหมื่น   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งและ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ออกประเมินส่งเมนูอาหารวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการ เพื่อรับรองเป็นเมนูชูสุขภาพของกรมอนามัย ตามเกณฑ์ของอำเภอสุขภาพดี จำนวน 6 ร้าน

วันที่ 1 พฤษภาคม 2567
      นางศรัจจันทร์ จุดมแก้วกาญจน์ สาธารณสุขอำเภอนาหมื่น และนางนิศานาถ สารเถื่อนแก้ว  หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล โรงพยาบาลนาหมื่น ได้เยี่ยมการจัดบริการผู้ป่วยตามโครงการ บัตรประชาชนใบเดียว รักษาทุกที่ อำเภอนาหมื่น ได้เตรียมความพร้อม ข้อมูล Provider id ร้อยละ 100 ยืนยันตัวตน DID ร้อยละ 89.25 ส่วนระบบการบริการ มีจุดบริการใช้บัตรประชาชน 3 จุด ได้แก่ ห้องตรวจแพทย์ 2 จุด  และห้องฉุกเฉิน 1 จุด ฝ้าย IT โรงพยาบาลกำลังสอนวิธีการเข้าใช้งานของ Provider มีแผนจัดซื้อ สมาร์ทการ์ด อีก 10 เครื่อง เพื่อกระจายใช้งานตามจุดบริการประชาชน

วันที่ 30 เมษายน 2567
     รศ.ตร.ทวีวรรณ ครีสุขคำ อาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ร้ายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูล จากกลุ่มตัวอย่างในโครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาโปรแกรมความรอบรู้ด้านสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุที่สัมผัสสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในอำเภอนาหมื่น  จังหวัดน่าน จำนวน  642  คน พบข้อมูลการตรวจสารเคมีในเลือดไม่ปลอดภัย
ถึง ร้อยละ 66.5 และพบว่า ความรอบรู้เรื่องสุขภาพ การเข้าถึง เข้าใจ การสอบถามมีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติตนในเรื่องสารเคมี

     ขอขอบคุณ อาจารย์ที่ปรึกษา ขอบคุณผู้ร่วมวิจัย จนท.สารารณสุขทุกสถานบริการอสม. และ ผู้บริหารท้องถิ่นที่เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอข้อมูล และจะนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในโอกาสต่อไป

วันพฤหัสบดี, 02 พฤษภาคม 2024 16:22

เวทีก้าวสู่บ่อแก้ว เมืองสุขภาพดี Bokaew city model

เขียนโดย...

วันที่ 29 เมษายน 2567
       นางสาววรณัน กันทะมัง ปลัดอำเภอหัวหน้าบริหารงานปกครอง อำเภอนาหมื่น ผู้แทนนายอำเภอนาหมื่น ประธานในพิธีเปิดเวทีเสวนา ก้าวสู่บ่อแก้วเมืองสุขภาพดี          ซึ่งขับเคลื่อนโดย คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนตำบลบ่อแก้ว มีผู้เข้าร่วมเวทีจำนวน 30 คน ประเด็นขับเคลื่อน สู่เมืองสุขภาพดี 4 ประเด็น  ดังนี้
1. อาหารดี วิถีบ่อแก้ว
2. เมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุตำบลบ่อแก้ว
3. การจัดการโรคหลอดเลือดสมองและหลอดเลือดหัวใจ
4. เด็กดี มีคุณภาพ
    ในการนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากผศ.ดร.มาในชญ์ ชายครอง และคุณกึ่งดาว โพธิ์สุยะ  จาก Node น่าน ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย

วันที่ 22 เมษายน 2567  นายทศพล จักรบุญมา นายอำเภอนาหมื่น เยี่ยมให้กำลังใจ ทีมงานให้บริการยืนยันตัวตนแก่ประชาชน เพื่อการรักษาด้วยบัตรประชาชนใบเดียว .

ณ หน้าห้องทะเบียน ที่ว่าการอำเภอนาหมื่นผลการดำเนินงาน ณ จุดนี้มีผู้รับบริการจำนวน 170 ราย ขอเชิญชวนประชาชนทุกคน ลงทะเบียนได้ ณ สถานบริการทุกแห่ง

ตามนัดหมายหรือสามารถเดินทางเข้ารับบริการได้ทุกวัน

Page 1 of 4

Design by: www.diablodesign.eu