โทร. 054-718714 

ssonamuen79@gmail.com 

 79 หมู่ 13 ต.บ่อแก้ว อ.นาหมื่น จ.น่าน 55180

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ (63)

วันที่ 24 มีนาคม 2567
นายทศพล จักรบุญมา นายอำเภอนาหมื่น ประธานในพิธีเปิดกิจกรรม"MOI WasteBank Week - มหาดไทยปักรง ประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ" พร้อมเปิดการดำเนินงานธนาคารขยะบ้านป่าเป้าหมู่ที่ 6 เป็นหมู่บ้านนำร่องในการจัดตั้งธนาคารขยะ ณ ศาลาริมสระน้ำโป่งปุ๊  หมู่ที่ 6  บ้านป่าเป้า  ตำบลบ่อแก้ว  อำเภอนาหมื่น  จังหวัดน่าน  โดยมีนายพายัพ สารเถื่อนแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ่อแก้ว กล่าวรายงาน พร้อมด้วย คณะ

วันที่ 22 มีนาคม 2567
ดร.ศิริโชค พิพัฒน์เศรียรจุณ ศิกษาธิการจึงหวัดน่าน พร้อมด้วยนางโสภา  ชวนวัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ. ) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาหมื่น   โรงพยาบาลนาหมื่น  เทศบาลตำบลบ่อแก้ว ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม นายธนกร สารเถื่อนแก้ว นักเรียนโรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม ซึ่งเป็นนักเรียนทุนพระราชทาน รุ่นที่ 15 เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการเรียน ความประพฤติ และการใช้ง่ายเงินทุนพระราชทานฯ รวมทั้งความเป็นอยู่ ปัญหาอุปสรรคต่างๆ ที่อาจส่งผลต่อการเรียนและการใช้ชีวิตของนักเรียนทุน ม.ท.ศ. ณ บ้านพักของนักเรียนทั้งนี้ นายนนทภัทร มะโน ผอ.โรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม พร้อมคณะครู และผู้ปกดรองนักเรียนให้การต้อนรับ

วันที่ 13 มีนาคม 2567  เหล่ากาซาดจังหวัดน่าน พร้อมด้วยหน่วยรับบริจาคโลหิตโรงพยาบาลน่าน กิ่งกาชาดอำเภอนาน้อยและนาหมื่น รับบริจาคโลหิตในกลุ่มประชาชนทั่วไป ณ หอประชุมอำเภอนาหมื่น โดยมี นายทศพล จักรบุญมา  นายอำเภอนาหมื่น ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขโรงพยาบาลนาหมื่น  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาหมื่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาทะนุง ช่วยคัดกรอง มีผู้บริจาคโลหิตในครั้งนี้ จำนวน 96 คน  ขอขอบคุณผู้บริจาคและผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน ขอร่วมอนุโมทนาบุญ

วันที่ 11มีนาคม 2567
        นางสาววรณัน กันทะมัง ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอนาหมื่น ได้รับมอบหมายจากนายอำเภอนาหมื่น เป็นประธานประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อำเภอนาหมื่น(ศป.ปส.อ.นาหมื่น)/คณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ ด้านควบคุมป้องกันยาเสพติด ครั้งที่ 1/2567
        ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคณะทำงานชุดต่างๆตามภารกิจหน่วยงานด้านการป้องกัน การควบคุม การปราบปราม และการบำบัดรักษา เน้นเรื่องการช่วยเหลือผู้ป่วยตเวชจากการใช้ยาเสพติด การขับเคลื่อนชมมทูบีนัมเบอร์วันหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินทั้งนี้ในระดับตำบล จะได้จัดประชุม มีเวทีในการแก้ปัญหายาเสพติด ผ่านคณะกรรมการ พชต.ต่อไป

วันที่  4   มีนาคม 2567 นางศรัจจันทร์  อุดมแก้วกาญจน์ สาธารณสุขอำเภอนาหมื่น พร้อมด้วยนางนันทวรรณ  ธุปะละ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ได้ประชุมชี้แจงการเก็บข้อมูลงานวิจัยโครงการวิจัยการพัฒนาโปรแกรมความรอบรู้ด้านสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุที่สัมผัสสารเคมีกำจัดศัตรูพืช อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน แก่ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปิงหลวง และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เมืองลี อาสาสมัครสาธารณสุขในหมู่บ้านเป้าหมายจากการสุ่มตัวอย่าง ตำบลปิงหลวง ได้แก่ หมู่ 2, หมู่3, หมู่4,หมู่ 5, หมู่ 8 และหมู่ 10 ตำบลเมืองลี ได้แก่หมู่ 1, หมู่ 2, หมู่ 3, หมู่ 4, หมู่ 5 และหมู่ 7
      - แผนวิจัยส่งแบบสอบถาม 10  มีนาคม 2567
      - เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตรวจสอบแบบสอบถามและเจาะเลือดหาสารเคมีในเลือด ระหว่างวันที่ 11-15 มีนาคม 2567
ขอขอบคุณ จนท.รพ.สต.ทั้งสองแห่ง และอสม.ทุกท่าน

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 นายทศพล จักรบุญมา นายอำเภอนาหมื่น พร้อมด้วย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ โรงพยาบาลนาหมื่น สาธารณสุขอำเภอนาหมื่น เทศบาลตำบลบ่อแก้ว กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลบ่อแก้วได้ออกสนับสนุนโครงการขับเคลื่อนหมู่บ้านยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา ณ บ้านนาหวาย หมู่ที่ 8 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน ขับเคลื่อน 8 ประเด็น ดังนี้
1. ที่อยู่อาศัย 2.ความมั่นคงทางอาหาร
3.ความสะอาด
4.ความสามัคคี
5.ความร่วมมือ
6. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม ความจงรักภักดีต่อสถาบัน
7.ความมั่นคง ปลอดภัย
8.น้ำอุปโภค บริโภค
หลังประชุมพบปะประชาชนแล้ว ได้ร่วมกันจัดทำฝายแกนดินซีเมนต์และทำรั้วรอบหลุมกำจัดขยะของหมู่บ้าน มีผู้ร่วมกิจกรรมจำนวน 120 คน

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 นายวรวิทย์ ทิศานุรักษ์ ประธานชมรมผู้สูงอายุอำเภอนาหมื่น นำนักกีฬาและกรีฑา และกองเชียร์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาและกรีฑาเชื่อมความสามัคคีผู้สูงอายุจังหวัดน่าน ประจำปี 2567  จำนวน 30  คน โดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านเป็นพี่เลี้ยง

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 07.30 น. นายทศพล จักรบุญมา นายอำเภอนาหมื่นประธานจัดกิจกรรมปฏิบัติการเชิงรุก ปลุกพลัง หยุดยั้งยาเสพติด อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน ร่วมด้วย ห้วหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เขตนาหมื่น โรงพยาบาลนาหมื่น  สาธารณสุขอำเภอนาหมื่น  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุข และนักเรียนโรงเรียนนาหมื่นพิทยาคม ปล่อยแถวเดินรณรงค์กวาดล้างตามแผนเชิงรุก จากที่ทำการชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลนาทะนุง  ถึง ที่ว่าการอำเภอนาหมื่น ทำพิธีเปิดและกล่าวคำปฏิญานตน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม  จำนวน 200 คน

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 นายทศพล จักรบุญมา นายอำเภอนาหมื่น พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ  โรงพยาบาลนาหมื่น  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาหมื่น  เทศบาลตำบลบ่อแก้ว กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านตำบลบ่อแก้วได้ออกสนับสนุนโครงการขับเคลื่อนหมู่บ้านยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา 8 ประเด็น ดังนี้
    1.ที่อยู่อาศัย
    2.ความมั่นคงทางอาหาร
    3.ความสะอาด
    4.ความสามัคคี
    5.ความร่วมมือ
    6. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมความจงรักภักดีต่อสถาบัน
    7.ความมั่นคง ปลอดภัย
    8.น้ำอุปโภค บริโภค
มีหน่วยงานร่วมให้บริการ ความรู้นิทรรศการ และจัดบริการตามภารกิจของหน่วยงาน ช่วงบ่ายได้ช่วยกันทำฝ่ายชะลอน้ำ มีประชาชนมาร่วมกิจกรรมจำนวน 40 คน

วันที่ 2 มกราคม 2567
นางศรัจจันทร์ อุดมแก้วกาญจน์ สาธารณสุขอำเภอนาหมื่น พร้อมด้วย นายรัฐศาสตร์ ขันยอด ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอ ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงาน ณ จุดตรวจเทศกาลปีใหม่ 2567 อำเภอนาหมื่น ได้แก่ จุดตรวจอำเภอนาหมื่น, จุดตรวจเทศบาลตำบลบ่อแก้ว, จุดตรวจองค์การบริหารส่วนตำบลปิงหลวง, จุดตรวจองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองลี และจุดตรวจองค์การบริหารส่วนตำบลนาทะนุง พบการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำจุดต่างๆ ด้วยความเข้มแข็ง ไม่มีปัญหาอุปสรรคใดๆ ได้มอบอาหารและน้ำดื่มให้แก่ผู้ปฎิบัติงานทุกจุด ขอขอบคุณ และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกคน

Page 2 of 5

Design by: www.diablodesign.eu