โทร. 054-718714 

ssonamuen79@gmail.com 

 79 หมู่ 13 ต.บ่อแก้ว อ.นาหมื่น จ.น่าน 55180

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ (63)

วันพฤหัสบดี, 23 ธันวาคม 2021 13:57

ออกหน่วยบริการแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.

เขียนโดย...

วันที่ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ร่วมกับอำเภอนาหมื่น ส่วนราชการในพื้นที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ
เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอนาหมื่น จัดออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ณ บ้านน้ำเคิม หมู่ที่ 7 ตำบลปิงหลวง อำเภอนาหมื่น ?? ได้มีการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 แก่กลุ่มเป้าหมาย จำนวนทั้งหมด 91 dose แบ่งเป็น Astrazenega เข็ม 1 จำนวน 4 dose ,เข็ม 2 จำนวน 1 dose ,เข็ม 3 จำนวน 80 dose และ Pfizer เข็ม 1 จำนวน 6 dose โดยหลังฉีดสังเกตอาการ 30 นาที เบื้องต้นไม่พบผู้มีอาการแพ้วัคซีน พร้อมกันนี้ยังได้ลงเยี่ยมบ้าน เพื่อฉีดวัคซีนให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่ รวมทั้งการให้บริการตัดผมฟรีจาก อส.นาหมื่น ... ในการนี้ขอขอบคุณ อสม.บ้านน้ำเคิม ตลอดจนผู้นำในพื้นที่ ที่ได้ช่วยดูแลอำนวยความสะดวกในการจัดเตรียมสถานที่ในครั้งนี้อย่างดียิ่ง

วันพฤหัสบดี, 23 ธันวาคม 2021 13:44

COVID Free Setting

เขียนโดย...

วันที่ 20 ธันวาคม 2564 เวลา 08.00-15.00 น. คปสอ.นาหมื่น นำโดยนายวิชัย ศิริวรวัจน์ชัย สาธารณสุขอำเภอนาหมื่น ออกให้บริการฉีดวัคซีนโควิด ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 อำเภอนาหมื่น (หอประชุมที่ว่าการอำเภอนาหมื่น) โดยมีหน่วยกู้ชีพ อบต.นาทะนุง ร่วมปฏิบัติงานในครั้งนี้ด้วย...ได้ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด Pfizer เข็ม1 แก่กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 86 dose ,Astrazenega เข็ม2 จำนวน 1 dose ,Pfizer เข็ม2 จำนวน 10 dose ,Moderna เข็ม2 จำนวน 94 dose และAstrazenaga เข็ม3 จำนวน 109 dose รวมเป็น 300 dose หลังฉีดสังเกตอาการ 30 นาที เบื้องต้นไม่พบผู้มีอาการแพ้วัคซีน
... ในการนี้ขอขอบคุณในการเอื้อเฟื้อสถานที่จาก ที่ว่าการอำเภอนาหมื่น และ อส.อำเภอนาหมื่น ที่ได้ช่วยดูแลอำนวยความสะดวกในการจัดเตรียมสถานที่ในครั้งนี้

วันพฤหัสบดี, 23 ธันวาคม 2021 13:37

COVID Free Setting

เขียนโดย...
⏰ วันที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 08.00-13.00 น. คปสอ.นาหมื่น ออกให้บริการฉีดวัคซีนโควิด ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 อำเภอนาหมื่น (หอประชุมที่ว่าการอำเภอนาหมื่น) โดยมีหน่วยกู้ชีพ อบต.นาทะนุง ร่วมปฏิบัติงานในครั้งนี้ด้วย ..ได้ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด Pfizer เข็ม 2 แก่กลุ่มเป้าหมาย จำนวนทั้งหมด 310 dose หลังฉีดสังเกตอาการ 30 นาที เบื้องต้นไม่พบผู้มีอาการแพ้วัคซีน .. ในการนี้ขอขอบคุณในการเอื้อเฟื้อสถานที่จาก ที่ว่าการอำเภอนาหมื่น และ อส.อำเภอนาหมื่น ที่ได้ช่วยดูแลอำนวยความสะดวกในการจัดเตรียมสถานที่ในครั้งนี้ โดยจะมีแผนออกฉีดครั้งต่อไปในวันจันทร์ ที่ 20 ธ.ค. 2564 ต่อไป

วันที่ 16 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00-12.00 น. นายรุ่งโรจน์ สะท้าน นายอำเภอนาหมื่น พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทีมเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และ อสม.บ้านปิงหลวง จัดออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ร่วมกับหน่วยอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ หมู่ที่ 2 บ้านปิงหลวง ตำบลปิงหลวง อ.นาหมื่น มีการประชุมหัวหน้าส่วนราชการเพื่อรับฟังปัญหา-ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ การจัดนิทรรศการให้ความรู้ การให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย การมอบกล้าพันธุ์ผักแก่ประชาชน การให้บริการตัดผมฟรี การมอบผ้าห่มกันหนาว และถุงยังชีพ และการขายสินค้าเกษตรจากเกษตรกร พร้อมกันนี้ได้มีการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 Astrazenega แก่กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 165 dose แบ่งเป็น เข็ม 1 จำนวน 56 dose เข็ม 2 จำนวน 11 dose และ เข็ม 3 จำนวน 98 dose หลังฉีดสังเกตอาการ 30 นาที เบื้องต้นไม่พบผู้มีอาการแพ้วัคซีน ?? ในการนี้ขอขอบคุณ อสม. ตำบลปิงหลวง ตลอดจนผู้นำในพื้นที่ ที่ได้ช่วยดูแลอำนวยความสะดวกในการจัดเตรียมสถานที่ในครั้งนี้อย่างดียิ่ง

16 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. ศปก.อ.อำเภอนาหมื่น นำโดย นายรุ่งโรจน์ สะท้าน นายอำเภอนาหมื่น พร้อมด้วยทีมเจ้าหน้าที่สาธารณสุข สังกัด สสอ.นาหมื่น และส่วนราชการอำเภอนาหมื่น ลงพื้นที่ตำบลปิงหลวง เพื่อมอบเกียรติบัตร และประชาสัมพันธ์ เชิญชวน ให้สถานประกอบการลงทะเบียน เข้าร่วม ตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร COVID FREE Setting NAN เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดสถานที่ การดำเนินกิจการ และการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้เกิดความมั่นใจและปลอดภัยสูงสุดทั้งในตัวผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ในพื้นที่เป้าหมาย ต.ปิงหลวง และ ต.เมืองลี อ.นาหมื่น จ.น่าน ได้มอบใบรับรองสถานประกอบการที่ผ่านการประเมิน จำนวน 37 แห่ง โดยผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหาร โรงแรมที่พักให้ความร่วมมือในการประเมิน และรับคำติชม เพื่อนำไปปรับปรุงเป็นอย่างดี และจะมีการมอบเกียรติบัตรให้สถานประกอบการใน ต.บ่อแก้ว และนาทะนุง ต่อไป

วันพฤหัสบดี, 16 ธันวาคม 2021 14:51

รพ.สต.ปิงหลวงจัดประชุมพัฒนาศักยภาพ อสม.

เขียนโดย...

วันที่ 14 ธันวาคม 2564  เวลา 09.00 น.
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปิงหลวงได้ประชุมพัฒนาศักยภาพ อสม.ประจำเดือน ธ.ค.2564 มีกิจกรรม ดังนี้
1. คืนข้อมูลการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ที่ผ่าน และส่งรายชื่อผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนให้สามารถwalk in ฉีดวัคซีนตามจุดต่างๆที่เปิดให้บริการทั้งใน รพ.และ นอก รพ.
2.ให้ความรู้การฝึกปฏิบัติ ทำATK ในอสม.
3. วางแผนการให้บริการฉีดวัคซีนในวันออกอำเภอยิ้มและ พอสว วันที่ 16 และ 21 ธันวาคม 2564
4. คืนข้อมูลการคัดกรองสุขภาพNCD และกระตุ้นหมู่บ้านที่ดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ และนัดกลุ่มเสี่ยงตรวจเบาหวาน ไต ตรวจซ้ำ 1 เดือน
5. กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดสถานปฏิบัติธรรมสำนักสงฆ์บ้านห้วยเย็น พร้อมสนทนาธรรม

ในการนี้ รพ.สต.ปิงหลวงขอขอบคุณ เจ้าหน้าที่ ทุกคน อสม.
ทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรม

วันพฤหัสบดี, 16 ธันวาคม 2021 14:48

รพ.สต.เมืองลีจัดประชุมพัฒนาศักยภาพ อสม.

เขียนโดย...

วันที่  13  ธันวาคม  2564 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเมืองลีได้ประชุมพัฒนาศักยภาพอสม.ประจำเดือน ธ.ค.2564 มีกิจกรรม ดังนี้
1. อสม.จิตอาสา ทำความสะอาด รพ.สต.
2.อสม.ออกกำลังกาย
3.ให้ความรู้การฝึกปฏิบัติ ทำATK ในอสม.
4.ผลการปฏิบัติงานเดือนที่ผ่านมา และ เรื่องวัคซีน ป้องกันโควิด-19
5.แจ้งแผนการรับวัคซีนเข็มที่ 3และส่งรายชื่อผู้ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนให้สามารถwalk in ฉีดวัคซีนตามจุดต่างๆที่เปิดให้บริการทั้งใน รพ.และ นอก รพ.
6.คืนข้อมูลการคัดกรองสุขภาพNCD เพื่อนัดกลุ่มเสี่ยงตรวจเบาหวาน ไต ตรวจซ้ำ 1 เดือน
    ขอขอบคุณ เจ้าหน้าที่ ทุกคน อสม.ทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรม

วันที่ 10  ธันวาคม  2564 รพ.สต.บ้านหลักหมื่น ได้ประชุมพัฒนาศักยภาพอสม.ประจำเดือน ธ.ค.2564 โดยมี พันจ่าเอก พิฌาน ดวงดีแก้ว เจ้าพนักงานสาธารณสุขฏิบัติงาน อบต.นาทะนุง เข้าร่วมประชุมด้วย มีกิจกรรม ดังนี้
1. อสม.จิตอาสา ทำความสะอาด รพ.สต.
2. อสม.ออกกำลังกาย
3. ให้ความรู้การฝึกปฏิบัติ ทำATK ในอสม.
4. ผลการปฏิบัติงานเดือนที่ผ่านมา และ เรื่องวัคซีน ป้องกันโควิด-19
ขอขอบคุณ เจ้าหน้าที่ ทุกคน อสม.ทุกคน ที่มีจิตอาสา ร่วมพัฒนา รพ.สต.ไปด้วยกัน ขอบคุณค่ะ

Page 4 of 5

Design by: www.diablodesign.eu